Stanovy

STANOVY

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

(dále jen „sdružení“)


Článek I.

NÁZEV A SÍDLO SDRUŽENÍ

Název sdružení: Asociace Českých občanů Vietnamského původu, o.s.  – zkrátka: ACVN
Anglický název: Association of Vietnamese with Czech citizenship, o.s. – zkrátka: ACVN

Vietnamský název: Hội người Czech gốc Việt Nam, – zkrátka: ACVN

Sídlo:  Libušská 319, Praha 4 – 142 00, Česká Republika


Sdružení je právnickou osobou typu nestátní, neziskové organizace, založené na základě dobrovolné účasti členů.

Článek II.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ SDRUŽENÍ

(1)         Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující občany České republiky, kteří se hlásí k vietnamské národnosti a projevují přání být považováni za příslušníka vietnamské národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.

(2)     Sdružení je právnickou osobou, vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o  sdružování občanů ve znění změn a doplňků.

Článek III.

CÍL ČINNOSTI

(1)  Cílem činnosti sdružení je sdružovat občany České republiky Vietnamského původu, kteří se hlásí k vietnamské národnosti za účelem společné realizace svých práv národnostní menšiny vyplývajících z právního řádu České republiky, a to zejména:

a)   uchováním, rozvojem, prezentací kultury a tradice národnostní menšiny,

b)   přijímáním a rozšiřováním informací ve vietnamštině mezi členy,

c)   vzděláváním ve vietnamštině a multikulturní výchovou pro členy.

(2)  Cíl sdružení je uskutečňován především:

a)      vytvářením podmínek pro rozvoj kultury a uchováním tradice národnostní menšiny,

b)      zprostředkováváním a organizováním přednášek a vzdělávacích akcí,

c)      organizováním setkávání členů sdružení,

d)    zajišťováním vietnamské literatury pro své členy,

e)     zajišťováním a rozšiřováním  informací ve vietnamštině,

f)   zřizováním kluboven a kulturních center,

g)  zajišťováním poradenské činnosti pro členy národnostní menšiny za účelem realizace jejich práv,

h)  prezentací národnostní menšiny,

i)    zastupováním národnostní menšiny před úřady, jinými organizacemi a menšími národnostmi,

j)    zabezpečováním kontaktů s Vietnamskou socialistickou republikou,

k)  zabezpečováním kontaktů s Vietnamci, kteří žijí na území ČR a v členských státech EU,

l)    aktivním přispěním na integraci národnostní menšiny do české společnosti,

m)učinit potřebné kroky pro vznik vietnamské menšinové národnosti,

n)  dalšími činnostmi, které mohou přispět k zajištění a realizaci práv národnostní menšiny.

Článek IV.

ČLENSTVÍ

(1) Občané České republiky, kteří se hlásí ke svému vietnamskému původu, kteří souhlasí se stanovami a cíli sdružení, mohou se stát Členem sdružení.

(2) Dítě českého občana vietnamského původu mladší 15 let, pokud s tím souhlasí jeho zákonný zástupce, může být přijat jako přidružený člen.

(3) Občané jiného státu s vietnamským původem, občané České republiky nebo jiné organizace, kteří se významnou měrou přičinil o rozvoj vietnamské menšiny na území České republiky, mohou být přijati jako čestné členy.

(4) O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky předsednictvo sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

(5) Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané předsednictvem a opatřené otiskem razítka sdružení a podpisem oprávněné osoby.

(6) Členství zaniká:

(a) vystoupením člena písemným oznámením předsednictvu;

(b) u fyzické osoby úmrtím člena;

(c) u právnické osoby jejím zrušením nebo zánikem;

(d) zrušením členství na základě rozhodnutí kongresu kvůli hrubému porušení stanovy nebo usnesení ze kongresu;

(e) zánikem sdružení.

Článek V.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

(1)  Člen má právo zejména:

(a) podílet se na činnosti sdružení;

(b) účastnit se všech akcí pořádaných sdružením;

(c) být volen a volit, pokud dosáhne 18 let věku, do orgánů sdružení;

(d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

(2)  Člen je povinen platit členské příspěvky, a to způsobem a ve výši, jak rozhodne kongres.

(3)  Přidružený a čestný člen mají stejná práva a povinnosti jako ostatní řádní členové kromě práva volit a být zvoleni.

Článek VI.

ORGÁNY SDRUŽENÍ

Orgány sdružení jsou:

– kongres;

– výkonný výbor;

– předsednictvo;

– kontrolní komise;

– poradní kolegium.

– oblastní zástupci;

Článek VII.

KONGRES

(1)   Kongres je nejvyšším orgánem sdružení.

(2)  Pokud přesáhne počet členů 100, kongresu se zúčastní členové orgánů sdružení a delegáti s hlasem rozhodujícím. Způsob volby delegátů bude upraven v organizačním řádu sdružení, který schvaluje kongres. Až do konání prvního kongresu Prozatímní Výkonný výbor určí počet delegátů pro jednotlivé kraje.

(3)   Kongres svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně však jednou za čtyři roky. Předsednictvo svolá kongres vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů sdružení. Kongres je považován za svolaný, pokud předsednictvo rozešle písemné pozvánky všem členům sdružení nebo regionálním zástupcům sdružení nebo vystaví takovou pozvánku na pevně určené adrese na Internetu. Kongres musí být svolán nejméně deset dnů před termínem konání.

(4)  Kongres:

(a)  rozhoduje o změnách stanov sdružení;

(b)  schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávy o činnosti a hospodaření sdružení předkládané předsednictvem, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření;

(c)  volí na dobu čtyři roky členy předsednictva a členy kontrolní komise;

(d) rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků a o osvobození od nich;

(e)  rozhoduje o zrušení členství;

(f)  rozhoduje o zrušení sdružení;

(g)  schvaluje zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti předkládanou kontrolní komisí;

(h)  rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí předsednictvo, poradní kolegium nebo kontrolní komise.

(5)  Kongres je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, nebo krajských delegátů kongresu.

(6)  Hlasovací právo členů sdružení je rovné. Musí být vykonáno osobně a nelze je přenést na jinou osobu plnou mocí. Za právnickou osobu vykonává hlasovací právo jeden zástupce písemně pověřený jejím statutárním orgánem, který toto pověření musí předložit.

(7)  O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje kongres tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných členů nebo delegátů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů nebo delegátů.

(8) Kongres je přístupný všem členům sdružení. Ze zasedání kongresu se pořizuje zápis a představenstvo zajistí, aby tento zápis byl do patnácti dnů ode dne konání kongresu vhodnou a dostatečnou formou zpřístupněn všem členům sdružení i veřejnosti, a zůstal takto zpřístupněn nejméně po dva roky od konání kongresu. Vystavení zápisu na pevně určené adrese na Internetu se pro účely tohoto odstavce považuje za vhodnou a dostatečnou formu zpřístupnění.

(9) Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopný Kongres, přebírá jeho pravomoci Výkonný výbor.

Článek VIII.

VÝKONNÝ VÝBOR

(1)  Výkonný výbor je statutárním a výkonným orgánem sdružení, který je ze své činnosti odpovědný Kongresu.

(2)  Výkonný výbor je zvolen kongresem. O počtu jeho členů rozhoduje kongres. Výkonný výbor volí ze svých členů Předsednictvo s předsedou a nejméně dvěmi místopředsedy.

(3)  Zasedání výkonného výboru svolává předseda, v jeho nepřítomnosti první místopředseda. Způsob a lhůty svolání stanoví výkonný výbor interně ve svém jednacím řádu.

(4)  Výkonný výbor zejména:

(a)  koordinuje a řídí činnost sdružení;

(b)  svolává Kongres;

(c)  zpracovává podklady pro rozhodování Kongresu a překládá jí výroční zprávu o činnosti sdružení;

(d) rozhoduje o přijetí nového člena sdružení;

(e)  rozhoduje o složení poradního kolegia;

(f)  stanoví úkoly jednotlivým funkcionářům a kontroluje jejich plnění.

(5)  K zajištění činnosti sdružení může výkonný výbor zřídit sekretariát sdružení a   zaměstnávat a propouštět zaměstnance sdružení.

(6) Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nestanoví-li výkonný výbor jinak, jsou jeho zasedání neveřejná; kromě členů výkonného výboru mají na ně přístup členové kontrolní komise a členové poradního kolegia.

(7)  Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

(8)  Až do konání prvního kongresu vykonává funkci výkonného výboru Prozatímní výkonný výbor zvolený na konferenci zakladatelů sdružení ve smyslu § 6, odst. 2, zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

(9)  Funkce člena výkonného výboru zaniká

(a)  skončením členství ve sdružení;

(b)  rezignací (dnem, kdy výkonný výbor písemně podanou registraci vzal na vědomí);

(c)  uplynutím funkčního období a zvolením nového výkonného výboru;

(d) odvoláním kongresem;

(10)  Za člena, jehož členství zaniklo způsobem podle odst. 10 písm. (a), (b) nebo (e) může výkonný výbor kooptovat jiného člena z řad členů sdružení. Členství kooptovaného člena ve výkonném výboru trvá do nejbližšího kongresu, který jej ve funkci potvrdí nebo na uvolněnou funkci zvolí jiného člena.

Článek IX.

PŘEDSEDNICTVO

(1)  Předsednictvo se skládá z předsedy a nejméně dvou místopředsedů.

(2)  Předsedu volí a odvolává výkonný výbor ze svého středu. Je za své činnosti odpovědný výkonnému výboru. Předseda má následující práva a povinnosti:

(a)  vést a zastupovat sdružení;

(b) svolávat zasedání výkonného výboru, informovat výkonný výbor a celé sdružení o důležité věci;

(c) jménem sdružení jednat, vyjádřit názory či diskutovat s jinými subjekty;

(d) jmenovat místopředsedy a  přidělit jim úkoly;

(e) dohlížet splnění úkolů členů výkonného výboru.

(3)  Místopředsedové jsou jmenováni předsedou a splní předsedou přidělené úkoly.

(4)  V době nepřítomnosti z důvodu nemoci či jiné překážky, pro kterou předseda nemůže v plném rozsahu vykonávat funkci, zastupuje předsedu výkonný místopředseda. V době nepřítomnosti  předsedy i  výkonného místopředsedy z důvodu nemoci či jiné překážky pro kterou nemohou v plném rozsahu vykonávat funkci, předseda zplnomocňuje jiného místopředseda.

Článek X.

JEDNÁNÍ JMÉNEM SDRUŽENÍ

(1)  Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení a jedná vůči jiným osobám v celém rozsahu. Předsednictvo zastupuje výkonný výbor vůči jiným osobám v důležitých věcech.

(2)  Důležité dokumenty musí být schváleny výkonným výborem před podepisováním. Jménem sdružení jednají a podepisují se členové předsednictva takto:

a)      předseda, nebo

b)      dva (2) místopředsedové, nebo

c)      dva (2) členové výkonného výboru, kteří k tomu byli výkonným výborem zmocněn.

(3)  Podepisování za sdružení se děje tak, že se k vyznačenému názvu sdružení připojí podpis a funkce oprávněných osob.

Článek XI.

KONTROLNÍ KOMISE

(1)   Kontrolní komise je tříčlenná a působí jako jediný kontrolní orgán sdružení. Ze své činnosti je odpovědná Kongresu. Předseda kontrolní komise musí být členem výkonného výboru.

(2)   Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.

(3) Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

(4) Pro zasedání Kongresu vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Článek XII.

OBLASTNÍ POBOČKA SDRUŽENÍ A OBLASTNI  ZÁSTUPCI

1. Každý kraj a Hlavní Město (dále oblast) České Republiky bude mít jednu (1) oblastní  pobočku sdružení (dále pobočka) v čele s předsedou pobočky, který je zvolen na oblastním kongresu a zastupuje členy pobočky. Předseda pobočky jmenuje místopředsedu pobočky, který ho zastupuje v době, kdy není přítomen nebo není schopen vykonávat své povinnosti. Předseda pobočky je také jedním z delegátů oblasti  na celostátním kongresu sdružení. Až do konání prvního kongresu, Předsedu pobočku jmenuje Výkonný výbor.

2. Předseda pobočky zejména organizuje činnost členů v souladu s cíli sdružení ve stanoveném regionu a zajišťují výměnu informací mezi dalšími orgány sdružení a jeho členy. Způsob vnitřní organizace sdružení, ustanovování regionálních zástupců určí organizační řád sdružení.

3. Shromáždění krajské pobočky je neformální setkávání členů sdružení podle místa jejich bydliště za účelem společné realizace cílů sdružení. Regionální shromáždění musí zejména:

a)      sloužit k vzájemné komunikaci mezi členy sdružení,

b)      zajišťovat informovanost o činnosti sdružení,

c)      umožňovat svým členům setkávání se za účelem realizace práv členů národnostní menšiny.

d)   zvolit delegáty oblasti pro kongres sdružení.

XIII.

PORADNÍ KOLEGIUM

(1) Poradní kolegium je čestným orgánem sdružení, do nějž jsou voleny fyzické osoby požívající vysoké společenské prestiže, které mají zájem spolupracovat se sdružením a pomáhat mu v jeho poslání. Postavení poradního kolegia a jeho členů  vymezuje výkonný výbor.

(2) Členy poradního kolegia volí Kongres na návrh předsednictva z osob, které se svým členstvím souhlasí a které se sdružením spolupracují. Členové poradního kolegia mohou být členy sdružení, avšak nesmějí být členy jeho orgánů. Členství v poradním kolegiu je čestné a není na ně právní nárok. Počet členů poradního kolegia je maximální sedm (7). Funkční období člena poradního kolegia není časově omezeno, zaniká úmrtím, rezignací nebo odvoláním. Odvolat člena poradního kolegia může kongres jen na návrh předsednictva a jen z důvodů, že svým jednáním vážně poškodil nebo soustavně poškozuje zájmy sdružení, anebo že s ním bez omluvitelné překážky dlouhodobě odmítá spolupracovat.

(3) Členové poradního kolegia mají právo účastnit se jednání Výkonného výboru a požádat kdykoli Výkonný výbor o vyjádření k otázkám, souvisejícím s činností sdružení.

Článek XIV.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

(1) Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

(2) Zdroji majetku jsou zejména:

(a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob;

(b) výnosy majetku;

(c) členské příspěvky (rozhodne-li kongres o jejich vybírání);

(d) další zdroje, pokud je schválí kongres.

(3) Za hospodaření sdružení odpovídá předsednictvo,

(4) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného kongresem, nekoná-li se kongres, schvaluje rozpočet představenstvo po vyjádření oblastních sdružení.

Článek XV.

ZÁNIK SDRUŽENÍ

(1) Sdružení zaniká:

(a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí kongresu;

(b) rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy (ministerstva).


(2) Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Kongres o způsobu majetkového vypořádání.

Článek XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Sdružení vydá organizační a jednací řád sdružení, ve kterém zejména stanoví organizační strukturu v regionech a ustanovování regionálních zástupců.

(2) Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

(3) Tyto změny a doplňky Stanov byly schváleny ustanovující konference zakladatelů sdružení konanou dne 09.03.2010.

V Praze dne 09.03.2010

Tajemník sdružení

………………………..

Ing. Phuong Vu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *